قطعه ای فلوت سولو و ۲۴ واریاسیون

اثر : مارین ماریس

۱۲ فانتزی برای فلوت

اثر : گئورگ فیلیپ تلمان

قطعه سیرینکس Syrinx

اثر : کلود دبوسی