پارت فلوت قطعه کنسرتو فلوت در “می مینور”

اثر : فرانسیس دووین

پارت فلوت قطعه کنسرتو فلوت

اثر : کارل نیلسن

پارت فلوت قطعه فلوت کنسرتو در “ر ماژور”

اثر : کارل راینکی

پارت فلوت سولو + پارت همراهی پیانو در کنسرتو سل ماژور موتسارت

پارت فلوت سولو + پارت همراهی پیانو در کنسرتو 

اثر : کارل فیلیپ امانوئل باخ

پارت فلوت سولو + پارت همراهی پیانو در کنسرتو 

اثر : ساوریو مرکادانت

پارت فلوت سولو + پارت همراهی پیانو در کنسرتو 

اثر : یواخین کوانتز

پارت فلوت سولو سوییت سی مینور

اثر : یوهان سباستیان باخ