لازم به ذکر است اتودها و تمرین های بنیادی به تنهایی کاری از پیش نمیبرند، بلکه شناخت اهداف آنها و تلاش برای کیفیت بهتر در نفس گیری، تولید صوت، هماهنگی جریان هوا، زبان و انگشتان، و همینطور کوک، آنها را تاثیر گذار میکند. چه بهتر که در مسیر یادگیری با هنرآموز و راهنمای باتجربه همراه شویم.

تمرین های روزانه فلوت

اثر : ماتیاس آندره رایکرت

۱۸ اتود اندرسن اپوس ۴۱

اثر : یواخیم اندرسن

۲۶ اتود اندرسن اپوس ۳۷

اثر : یواخیم اندرسن

۲۴ اتود اندرسن اپوس ۳۰

اثر : یواخیم اندرسن