لازم به ذکر است اتودها و تمرین های بنیادی به تنهایی کاری از پیش نمیبرند، بلکه شناخت اهداف آنها و تلاش برای کیفیت بهتر در نفس گیری، تولید صوت، هماهنگی جریان هوا، زبان و انگشتان، و همینطور کوک، آنها را تاثیر گذار میکند. چه بهتر که در مسیر یادگیری با هنرآموز و راهنمای باتجربه همراه شویم.

۳۰ کاپریس برای فلوت 

اثر : کارگ الرت

تمرین های روزانه فلوت

اثر : ماتیاس آندره رایکرت