لازم به ذکر است ، اتودها و تمرین های بنیادی به تنهایی کاری از پیش نمیبرند ، بلکه شناخت اهداف آنها و تلاش برای کیفیت بهتر در نفس گیری ، تولید صوت ، هماهنگی جریان هوا ، زبان وانگشتان ، و همینطور کوک ، آنها را تاثیر گذار میکند . چه بهتر که در مسیر یادگیری با هنرآموز و راهنمای باتجربه همراه شویم.

۳۰ کاپریس برای فلوت 

اثر : کارگ الرت

تمرین های روزانه فلوت

اثر : ماتیاس آندره رایکرت