تم و واریاسیون “نل کر پیو” برای فلوت و پیانو

اثر تئوبلد بُم

پارت فلوت
پارت پیانو

رقص ارواح آمرزیده

اثر : گلوک

پارت فلوت و پیانو

قطعه : “شش سونات برای فلوت و پیانو”

اثر : موتزارت

پارت فلوت
پارت پیانو

چهار سونات برای فلوت و پیانو

اثر : جرج فیلیپ تلمان

پارت فلوت

سرناد (Ständchen (Serenade

اثر : فرانس شوبرت

پارت فلوت و پیانو

فانتزی فوره برای فلوت و پیانو

اثر گابریل فوره

پارت فلوت
پارت پیانو

Mozart Andante in C – K315

اثر : موتسارت

پارت فلوت

پارت همراهی سوئیت آنتیک

اثر : جان راتر

پارت فلوت و پیانو