تنظیم قطعه پاوان برای فلوت و گیتار

اثر : گابریل فوره

رقص برای قاصدک (دونوازی فلوت)

اثر : شهریار شریف پور

۶ قطعه آسان برای همنوازی دو فلوت

اثر : چوزپه گریبولدی

۶ قطعه کوتاه برای همنوازی دو فلوت

اثر : چوزپه گریبولدی